ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มอำนวยการ

Details

1. คู่มือการปฏิบัติงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (นางศรธนวรรณ์ เจ้ยทองศรี)

2. คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน (นางสาวนันทรัฐ คงดำ)

3. คู่มือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สพม.13 (นางสาวนันทรัฐ คงดำ)

4. คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานยานพาหนะ (นายทนงศักดิ์ ไทรงาม)

 

5. คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (นางสาวศิรรัตน์ มีวัฒนะ)

 

6. คู่มือการปฏิบัติงานงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณากร)

 

7. คู่มือการทำลายเอกสาร (นางสาววริศรา  ยอดทอง)

 

8. คู่มือการดำเนินการจัดทำเกียรติบัตร-วุฒิบัตร  (นางสาววัจนา ไกรเทพ)

 

9. คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (My office) (นางสาวพรนภา ชุมเชื้อ)

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น