กลุ่มอำนวยการ

Details
Category: คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Published on Wednesday, 15 May 2019 19:09
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 492

1. คู่มือการปฏิบัติงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (นางศรธนวรรณ์ เจ้ยทองศรี)

2. คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน (นางสาวนันทรัฐ คงดำ)

3. คู่มือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สพม.13 (นางสาวนันทรัฐ คงดำ)

4. คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานยานพาหนะ (นายทนงศักดิ์ ไทรงาม)

 

5. คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (นางสาวศิรรัตน์ มีวัฒนะ)

 

6. คู่มือการปฏิบัติงานงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณากร)

 

7. คู่มือการทำลายเอกสาร (นางสาววริศรา  ยอดทอง)

 

8. คู่มือการดำเนินการจัดทำเกียรติบัตร-วุฒิบัตร  (นางสาววัจนา ไกรเทพ)

 

9. คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (My office) (นางสาวพรนภา ชุมเชื้อ)