ประวัติความเป็นมา

Details
Category: ข้อมูลพื้นฐาน สพม.13
Published on Wednesday, 16 December 2015 12:47
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 5715

         สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาการศึกษา  ครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2552  เห็นชอบหลักการให้มีเขตพื้นที่การศึกษา(มัธยมศึกษา)  โดยให้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา(มัธยมศึกษา) สำหรับจำนวนเขตพื้นที่การ ศึกษา(มัธยมศึกษา) ควรสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบบกลุ่มจังหวัดจำนวน 18  กลุ่ม โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปดำเนินการ รวมทั้งมาตรการระยะสั้นให้ดำเนินการไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมาย  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดการมัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม มติของสภาการศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดมาตรการระยะสั้น ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาและการบริหารงานบุคคล  โดยมาตรการระยะสั้นดังกล่าว  กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  ให้มีเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาและกำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพความสำเร็จการจัดการมัธยมศึกษา    ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในมาตรการระยะสั้นและได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกำหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  เมื่อวันที่ 31  มีนาคม 2552 ดังนั้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาขึ้น และต่อมาสภาผู้แทนราษฏรได้ผ่านพรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2553 โดยให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขึ้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา ลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาจำนวน 42 เขต จังหวัดตรังและกระบี่เป็นเขตที่ 13 จนถึงปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง
**พ.ร.บ การศึกษา
 **ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงฯ การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา

**ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงฯ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา