วิสัยทัศน์/พันธกิจ

Details
Category: ข้อมูลพื้นฐาน สพม.13
Published on Wednesday, 16 December 2015 12:41
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 4591

วิสัยทัศน์

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

3. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี