ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เขตพื้นที่สุจริต

Details

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

thai eng  
Thai Version และ English Version  

รายงานกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต

  patinya

สรุปรายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

risk  risk 
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

 

แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต

plan  plan  plan 
 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

anti cur  anti cur  anti cur anti cur  anti cur  anti cur  anti cur 
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น