ติดต่อออนไลน์  

q a

   

มอบเกียรติบัตรการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

Details

IMG 8673

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบเกียรติบัตรการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบลำดับที่ 1 ของแต่ละระดับ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนห้วยยอด


นักเรียนเข้าร่วมสอบ จำนวน 210 คน จากผลการทดสอบ คะแนนสอบลำดับที่ 1 แต่ละระดับชั้นดังนี้

วิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิงกัญญาทิตย์  ศักดา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิงพิไลลักษณ์  ตันสมรส
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงวิชชุดา  ศรีทอง

 

วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายนิสิต  หนูนวล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิงทมสศิริ  อ่อนรู้ที่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงกนกพร เพ็ชรทอง


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น