ประเมินโรงเรียน-วิเชียรมาตุ3

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Tuesday, 07 March 2017 16:46
Written by โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
Hits: 347

page

                  ว่าที่ ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว  (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1)   โรงเรียนวิเชียรมาตุ เพื่อนิเทศกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือครู  บุคลากรทางการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน  เมิ่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.