ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงให้แก่โรงเรียนต่างๆ

Details

        วันที่ 6 และ 10 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสามัคคีศึกษาและโรงเรียนในเตาพิทยาคม สพม.13 ณ โรงเรียนสามัคคีศึกษา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

0506 1201scbf hy


        วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 คณะครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียง Version 3.3 ณ สปล. โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเติมเต็มการออกแบบการนัดการเรียนรู้

0506 1202scbf hy        วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียง Version 3.3 ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนท้องถิ่นพอเพียง

0506 1203scbf hy

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น