ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ประชาสัมพันธ์

Details

นที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.๗) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่นักเรียนและเยาวชน ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แมงกะพรุนพิษและขยะทะเล เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ เข้าถึงการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๑ คนกจกรรมสงเสรมใหความรการอนรกษทรพยากรทางทะเล

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น