ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนวังวิเศษได้จัดอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Communnity) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา พัฒนาครูเพื่อพัฒนานักเรียน สู่การพัฒนาชาติ

Details

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 โรงเรียนวังวิเศษได้จัดอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Communnity) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"
สู่สถานศึกษา พัฒนาครูเพื่อพัฒนานักเรียน สู่การพัฒนาชาติ โดยท่านวิทยากรท่านผู้อำนวยการ ภิญโญ พุดจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนปูถัมถ์ จังหวัดตรัง
ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ให้กับคณะครูโรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง


1  3
4  5
6  7
8 9
10 11
13 14
15 17

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น