ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนรัษฎา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Details

         โรงเรียนรัษฎาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขึ้นทุกภาคเรียน  ในภาคเรียนที่2/2560 นี้ก็เช่นเดียวกัน  โรงเรียนรัษฎาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน  การแก้ปัญหานักเรียน และร่วมปรึกษาหารือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยโรงเรียนรัษฎาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น (ม.1-ม.3) ในวันที่  20 พฤศจิกายน 2560 และระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4-ม.6) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ในภาคเรียนที่ 2/2560 นี้โรงเรียนรัษฎาได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนเรียนดี ระดับชั้นละ  3 รางวัล โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีจะไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษา ซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนอีกด้วย

p1

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น