ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จัดงานวิชาการปริทรรศน์ (Open House) ประจำการศึกษา ๒๕๖๐

Details

Open House SK 1

Open House SK 3   Open House SK 4

Open House SK 5   Open House SK 6

Open House SK 7   Open House SK 8

Open House SK 9   Open House SK 10

Open House SK 11   Open House SK 12

Open House SK 14  Open House SK 15

Open House SK 16

งานวิชาการปริทรรศน์ (Open House) ประจำการศึกษา ๒๕๖๐โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ได้กำหนดจัดขึ้น  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เพื่อจัดให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการตอบสนองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรม นิทรรศการแสดงความรู้ของโรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ  การจัดแสดงผลงานครู  และนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดแข่งขันทักษะต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ และการทดสอบอัจฉริยภาพทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน  ๕   ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน   เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  และ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ด้วย

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น