ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนวังวิเศษ รับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

Details

โรงเรียนวังวิเศษ รับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตศรีตรัง ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ลีลาวดี) โรงเรียนวังวิเศษ

ตดตามประเมนผล ปการศกษา 25601

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น