ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนวังวิเศษ

Details

      นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรม "วันอาเซียน" โรงเรียนวังวิเศษ    
ในวันพุธที่ 8  สิงหาคม  2561   โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน      ซึ่งให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   ได้แสดงกิจกรรม  และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รับชมกิจกรรมทั้งหมด    ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้
       - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   แสดงกิจกรรมบนเวที  
       - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จัดซุ้มความรู้ ประเทศสมาชิกอาเซียน
       - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำหน่ายอาหาร ประจำชาติ 

      และได้รับความร่วมมือ จาก ชาวเกาหลี  จำนวน 20 คน  มาร่วมกิจกรรม  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับนักเรียน และคณะครู
โรงเรียนวังวิเศษ  

รวมภาพอาเซยน2

 

 

อาเซยน2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น