ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนคันธพิทยาคาร นำโดยท่าน ผอ. สมปอง ห่วงจริง ได้จัดโครงการนิเทศภายในการสังเกตชั้นเรียน ( Classroom Observation) การสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning (การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร)

Details

โรงเรียนคันธพิทยาคาร นำโดยท่าน ผอ. สมปอง ห่วงจริง ได้จัดโครงการนิเทศภายในการสังเกตชั้นเรียน ( Classroom Observation) การสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning   (การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร)เป็นการนิเทศโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ชุด ชุดละ 3 คน ทำหน้าที่สังเกตชั้นเรียน วิพากษ์ เติมเต็ม ทบทวน ปรับปรุงพัฒนางาน ไปสู่การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

กลยานมตร p001 กลยานมตร p002

  


 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น