โรงเรียนคันธพิทยาคาร นำโดยท่าน ผอ. สมปอง ห่วงจริง ได้จัดโครงการนิเทศภายในการสังเกตชั้นเรียน ( Classroom Observation) การสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning (การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร)

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Wednesday, 21 November 2018 15:50
Written by คันธพิทยาคาร
Hits: 503

โรงเรียนคันธพิทยาคาร นำโดยท่าน ผอ. สมปอง ห่วงจริง ได้จัดโครงการนิเทศภายในการสังเกตชั้นเรียน ( Classroom Observation) การสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning   (การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร)เป็นการนิเทศโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ชุด ชุดละ 3 คน ทำหน้าที่สังเกตชั้นเรียน วิพากษ์ เติมเต็ม ทบทวน ปรับปรุงพัฒนางาน ไปสู่การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

กลยานมตร p001 กลยานมตร p002