ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ได้รับรางวัลระดับชาติ ติด 1 ใน 3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

Details

    โรงเรียนวังวิเศษ  ได้รับรางวัล ติดลำดับ 1  ใน 3  ของงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ   ระดับชาติ
ปีการศึกษา  2561   จำนวน  2  รายการ ดังนี้

    -   รางวัลชนะเลิศ   กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 
        ได้แก่  ด.ช.ปัณณทัต   นาคนุกูล   และ  ด.ญ.โณอาห์รัตน์   ทองดียิ่ง       ครูผู้ควบคุม  นางสุนีย์  สิทธิชัย และ นางสุเมตตา  ลิ่มอรุณ

รางวลเดกพเศษ11

    -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2   กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3
        ได้แก่  ด.ช.ณฐวัฒน์  คล้ายศรีบุญ  และ ด.ช.ศักดิ์ชาย  หีบแก้ว         ครูผ้ควบคุม  นางชนกพร  สิกขาจารย์  และ นายอมรเทพ  จินดาแก้ว

สขศกษา1


        

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น