ได้รับรางวัล ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Wednesday, 07 August 2019 13:33
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 202

โรงเรียนวังวิเศษ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานสังคม และตอบปัญหากฎหมาย
เมื่อ วันที่ 2  สิงหาคม  2562   จำนวน 2  รายการ ดังนี้ 
    -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
        การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ปี 2562 ของศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ตรัง
       และได้เป็นตัวแทนไปแข่ง ระดับภาค ที่ จ.สงขลา

ตอบปญหาระพ ท 3

 

    -  ได้รับรางวัล"รางวัลชนะเลิศ โครงงานสังคม"     ได้รับโล่เกียรติยศพลเอกสุรยุทธิ์ จุลานนท์  องคมนตรี
        รักษาการประธานองคมนตรี   
ระดับ ม.ต้น ภาคใต้ 1-2 สิงหาคม 2562 
        ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

รางวลโคงงงานสงคม