ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

Details

sapa2

โรงเรียนสภาราชินี 2

รั บ ส มั ค ร นั ก เ รี ย น ทั่ ว ไ ป (Online)
ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

#เปิดระบบการรับสมัคร
3 พ.ค. 2563 เวลา 08.30 น.

#ปิดระบบการรับสมัคร
12 พ.ค. 2563 เวลา 24.00 น.

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น