โรงเรียนสภาราชินี 2 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Wednesday, 22 April 2020 09:03
Written by watjana
Hits: 177

sapa2

โรงเรียนสภาราชินี 2

รั บ ส มั ค ร นั ก เ รี ย น ทั่ ว ไ ป (Online)
ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

#เปิดระบบการรับสมัคร
3 พ.ค. 2563 เวลา 08.30 น.

#ปิดระบบการรับสมัคร
12 พ.ค. 2563 เวลา 24.00 น.