โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์

รายละเอียด

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ตามโครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ในระหว่างวันที่ 9 - 11  ธันวาคม   2560

                เยยมบานเยยมบาน1     
                เยยมบาน2เยยมบาน3

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น