ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ เข้าร่วมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดตรัง

รายละเอียด

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้จัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดตรัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ลีลาวดี) โรงเรียนวังวิเศษ

1

10 3 4

 5 8 7

6


ครูแกนนำพอเพียงและนักเรียนแกนนำพอเพียงจัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่น้องให้กับโรงเรียนบางดีวิทยาคม

รายละเอียด

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ครูแกนนำพอเพียงและนักเรียนแกนนำพอเพียงจัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่น้องให้กับโรงเรียนบางดีวิทยาคม เพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทางให้แก่นักเรียนในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน


คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยยอด

รายละเอียด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต พังงาและระนองศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยยอด ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา


โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จัดงานวิชาการปริทรรศน์ (Open House) ประจำการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด

Open House SK 1

Open House SK 3   Open House SK 4

Open House SK 5   Open House SK 6

Open House SK 7   Open House SK 8

Open House SK 9   Open House SK 10

Open House SK 11   Open House SK 12

Open House SK 14  Open House SK 15

Open House SK 16

งานวิชาการปริทรรศน์ (Open House) ประจำการศึกษา ๒๕๖๐โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ได้กำหนดจัดขึ้น  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เพื่อจัดให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการตอบสนองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรม นิทรรศการแสดงความรู้ของโรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ  การจัดแสดงผลงานครู  และนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดแข่งขันทักษะต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ และการทดสอบอัจฉริยภาพทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน  ๕   ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน   เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  และ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ด้วย

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

                

ขอความ3

open7 open5open6open8

                           open1

open2open3

                                       open4

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น