ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ข้อมูลสถานศึกษา

Details

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  (ตรัง)

 
ที่ โรงเรียน ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร โทรศัพท์/โทรสาร
ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร มือถือผู้บริหาร
1 คันธพิทยาคาร ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง นายสมปอง ห่วงจริง 0-7528-9900 0-7528-9900 09-9824-6595
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง บางรัก เมืองตรัง ตรัง นางสุวณี อึ่งวรกร 0-7559-0364-6 0-7559-0367 08-9873-5751
3 ตรังรังสฤษฎ์ ทุ่งคาย ย่านตาขาว ตรัง นายศักดา ไพสมบูรณ์ 0-7528-0229 0-7528-0229 08-1396-5794
4 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง นายจุมพล ทวีตา 0-7520-8009 0-7520-8033 08-9594-7551
5 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ในควน ย่านตาขาว ตรัง นางนิสา บรรจงการ 0-7557-6207 0-7557-6218 08-9732-9368
6 นาโยงวิทยาคม โคกสะบ้า นาโยง ตรัง นายอาคม โพชสาลี 0-7558-3092 0-7558-3092 08-9590-6892
7 น้ำผุด น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน 0-7525-9102 0-7525-9101 08-7890-1544
8 ปะเหลียนผดุงศิษย์ สุโสะ ปะเหลียน ตรัง นายศักดา วัจนพิสิฐ 0-7529-1444 0-7529-1443 08-6691-2142
9 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ 0-7528-1474 0-7528-1134 08-9469-1459
10 วิเชียรมาตุ โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง นางยุภา พรเศรษฐ์ 0-7557-2058-60 0-7557-2061 08-6741-4241
11 วิเชียรมาตุ 2 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง นางรัตนี ลิ่มพานิช 0-7557-6031 0-7557-6032 09-4583-5961
12 วิเชียรมาตุ 3 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง นายวรกร สุวรรณ์ 0-7550-1190 0-7550-1190 08-4065-9957
13 สภาราชินี จังหวัดตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก 0-7521-8792 0-7521-0792 08-1086-4724
14 สภาราชินี 2 บางรัก เมืองตรัง ตรัง นายยงยุทธ ปูขาว 0-7557-0481 0-7557-0481 08-1370-0455
15 สวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง นายติระ ไกรเทพ 0-7529-9033 0-7529-9034 08-4992-5120
16 หาดสำราญวิทยาคม หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว 0-7520-8791 0-7520-8792 08-9593-8779
17 กันตังพิทยากร กันตัง กันตัง ตรัง นายภิญโญ จินตนปัญญา 0-7525-1100 0-7525-1295 08-1676-7721
18 กันตังรัษฎาศึกษา บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง นายโชติ จิตขาว 0-7529-0553 0-7529-2059 09-5256-3995
19 สิเกาประชาผดุงวิทย์ บ่อหิน สิเกา ตรัง นายสมชาย อินทรโชติ 0-7529-1075 0-7529-1075 08-3633-4545
20 ลำภูราเรืองวิทย์ ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง นายนิติพนธ์   ลีละสกุลมีเกียรติ 0-7528-4250 0-7528-4057 08-6949-2074
21 สามัคคีศึกษา นาวง ห้วยยอด ตรัง นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ 0-7527-0514 0-7527-0515 09-1821-7282
22 ห้วยนางราษฎร์บำรุง ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง นายเฉลิม วัดโคก 0-7529-4106 0-7529-4224 08-9730-7417
23 ห้วยยอด ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง นายสาคร เย่าเฉื้อง 0-7527-1063 0-7527-1012 08-9871-3870
24 ในเตาพิทยาคม ในเตา ห้วยยอด ตรัง นายมนัส พิพัฒน์ 0-7557-8235 0-7557-8235 08-3613-8245
25 บางดีวิทยาคม บางดี ห้วยยอด ตรัง นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ 0-7528-4458 0-7528-4458 08-4196-1323
26 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง นางสาวขนิษฐา อำนักมณี 0-7529-6030 0-7529-6040 08-9289-7553
27 วังวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์ 0-7527-0447 0-7526-1095 08-1979-4414
28 รัษฎา คลองปาง รัษฎา ตรัง นายสมมารถ ผดุงอรรถ 0-7528-6045-6 0-7528-6045 08-8753-3479

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  (กระบี่)

ที่ โรงเรียน ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร โทรศัพท์/โทรสาร
ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร มือถือผู้บริหาร
29 เขาดินประชานุกูล เขาดิน เขาพนม กระบี่ นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย 0-7581-0952
0-7581-0952 08-9474-0502
30 เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่ นายวสันต์ ปัญญา 0-7566-3646 0-7566-3647 08-8768-8989
31 เหนือคลองประชาบำรุง เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ นายอาทิตย์ บิลสัน 0-7569-1470 0-7569-1470 08-6479-2868
32 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ นางวรรณดี เกตแก้ว 0-7570-2741 0-7570-2742 09-3782-0782
33 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ นายกิตติ วิชัยดิษฐ 0-7569-9209 0-7569-9209 08-9971-8996
34 คลองพนสฤษดิ์พิทยา คลองพน คลองท่อม กระบี่ นายสัจจะ เอียดศรีชาย 0-7564-1161 0-7564-1161 08-4852-7773
35 คลองยางประชานุสรณ์ คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ นายเอกราช กลิ่นคล้าย 0-7565-2517 0-7565-2517 09-3620-3203
36 คลองหินพิทยาคม คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ นายเกียรติมงคล พูดเพราะ 0-7565-5697 0-7566-5695 08-9195-1419
37 ปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว 0-7568-7020 0-7568-7370 08-1088-2401
38 พนมเบญจา เขาพนม เขาพนม กระบี่ นายสุมิตร สามห้วย 0-7568-9028 0-7568-9028 06-4398-2888
39 ลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ 0-7569-7269 0-7569-7269 09-6989-1554
40 ลำทับประชานุเคราะห์ ลำทับ ลำทับ กระบี่ นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง 0-7581-0503 0-7581-0504 08-1538-2672
41 สินปุนคุณวิชญ์ สินปุน เขาพนม กระบี่ นายวิสณุ ปานมาศ 0-7570-2363 0-7570-2363 08-1676-5778
42 หนองทะเลวิทยา หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ นายไชยพงษ์ ชุมศรี 0-7568-2735 0-7568-2735 09-3581-4678
43 อ่าวลึกประชาสรรค์ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ นายสมศักดิ์   ณ ถลาง 0-7561-9068 0-7561-9066 08-1797-7043
44 อำมาตย์พานิชนุกูล ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ นายจำรัส บัวเกตุ 0-7561-1181 0-7561-2741 08-9292-9834
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น