ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มนโยบายและแผน

Details
 Laddawan

นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08 2793 8890

  

balin2

นางบาลินท์ เมืองพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

08 3643 4849 

pornpimon2

นางสาวพรพิมล ดุสิตกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

08 1568 3758

sutanya

นางสุธัญญา  เวชรังษี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

09 5939 7464

suramath

นายสุรเมธ  พลชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

09 9407 4638

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น