ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Details
 

 kanya2

นางกันยา  ใจสมุทร

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-9453-6454

  

kittiya2

นางกิตติยา  ชิดเชื้อ

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ   

08-1542-5205

supa2

นางสุภา  นิลละออ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

08-6278-5852

sumonta2

นางสุมณฑา  เรืองขำ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

08-1081-1098

     kankanit2

นางกันต์กนิษฐ์  อนันตวรพจน์

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

09-5282-9166 

            janya2

นางจรรยา  พรหมทอง

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

                08-5068-6840

ploychanan2

นางพลอยชนันท์  มีดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

08-6950-0814

        waraporn2

นางวราภรณ์  บุญโสม

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

              08-7265-3590

      siriwan

นางสาวศิริวรรณ  ซ้อนขำ

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

           06-4554-1449

                                                                                 jitsuda2

นางสาวจิตสุดา  ชัยเพชร

ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

08-2285-8857 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น